Herontwikkeling Oosterkimschool Schoorl

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en WoonGraag hebben een herontwikkelingsplan opgesteld voor de voormalige Oosterkimschool in Schoorl. Het plan gaat uit van 8 sociale huurwoningen en 7 vrije sector huurwoningen.

Op 27 februari 2019 is het voorlopig Ruimtelijk Kader gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Belanghebbenden en omwonenden kregen de gelegenheid om te reageren op het plan.

Status
Kennemer Wonen heeft een informatiepagina over de voorgenomen herontwikkeling van de Oosterkimschool:
www.kennemerwonen.nl/ik-zoek/projecten/oosterkimschool/

Het plan en het daarbij horende definitief Ruimtelijk Kader wordt eind 2019 aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming.

Planning
Alle direct omwonenden worden nauw betrokken bij de totstandkoming van het definitief Ruimtelijk Kader, dat het college van Burgemeester en Wethouders ter besluitvorming aan de gemeenteraad aanbiedt. Na de vaststelling door de gemeenteraad, wordt de procedure tot opstellen van het ontwerpbestemmingsplan gestart.

Wilt u meer informatie?
Hebt u een vraag over de herontwikkeling van de locatie van de Oosterkimschool, neem dan contact met ons op via de contactpagina.